Warunki pracy

Totalizator Sportowy zapewnia pracownikom stabilne i przyjazne środowisko pracy. Ma ambicję bycia jednym z najbardziej atrakcyjnych pracodawców na polskim rynku. Aby to osiągnąć, podejmuje działania ukierunkowane na stały rozwój, wzrost zaangażowania i motywacji pracowników.

Spółka wchodzi w nowe obszary biznesowe i stale rozwija sieć sprzedaży. Wiąże się z tym dynamiczny przyrost liczby zatrudnionych pracowników. Niemal wszyscy (99,4%) są zatrudnieni na umowy o pracę na cały etat, a wskaźnik rotacji wynosi zaledwie 5,4%. W Totalizatorze Sportowym działają trzy związki zawodowe, a 99,7% pracowników objętych jest umowami zbiorowymi.

Łączna liczba pracowników:

Liczba pracowników w 2019 r.:

0 kobiet
0 mężczyzn

Benefity pracownicze

Benefity przysługujące pracownikom Totalizatora Sportowego:

premia, przyznawana kwartalnie

nagroda z zysku, wypłacana raz w roku pracownikom, którzy przepracowali pełny rok kalendarzowy

prywatna opieka medyczna,

współfinansowana przez pracodawcę

karta sportowa, współfinansowana przez pracodawcę

bony świąteczne, przyznawane dwa razy w roku

dofinansowanie do wypoczynku

dofinansowanie do zakupu okularów

dodatkowe ubezpieczenie grupowe

pracowniczy program emerytalny

bilety na wydarzenia sportowe i kulturalne

kursy i szkolenia

dofinansowanie do nauki języków obcych

pożyczka remontowa i mieszkaniowa

Totalizator Sportowy kładzie szczególny nacisk na popularyzację aktywności fizycznej wśród pracowników. Warto wspomnieć o oddolnej inicjatywie pracowników, czyli o Spartakiadzie LOTTO. Jest to spotkanie łączące integrację z zawodami sportowymi, podczas których uczestnicy startują w konkurencjach indywidualnych i drużynowych, zdobywają medale i rywalizują ze sobą w duchu fair play. W 2019 r. odbyły się Zimowa Spartakiada w Szczyrku, w której wzięło udział 530 pracowników, oraz Letnia Spartakiada w Sypniewe, która zgromadziła 313 uczestników.

Proces adaptacji

W marcu 2019 r. usprawniono i uatrakcyjniono proces wdrażania nowych pracowników w struktury Totalizatora Sportowego. Wprowadzone zmiany pozwalają na efektywniejszą integrację z firmą i wartościami. Podczas Dnia Adaptacyjnego przedstawiciele biznesu opowiadają o swoich obszarach zawodowych, wyzwaniach i osiągnięciach. Świeżo zatrudnieni pracownicy mają okazję zapoznać się m.in. z historią i strategią firmy, możliwościami rozwojowymi, polityką compliance, produktami i usługami Spółki oraz działaniami CSR. Każdy uczestnik spotkania otrzymuje informator zawierający potwierdzenie warunków jego zatrudnienia, informacje na temat przysługujących w firmie benefitów oraz pakiet powitalny. 

Całkowita liczba nowych pracowników w podziale na płeć i wiekkobietymężczyźnisuma
poniżej 30 lat15084235
od 30 do 50 lat361172533
powyżej 50 lat10045145
SUMA611301912

Employer branding

Ambicją Totalizatora Sportowego jest osiągnięcie pozycji jednego z najbardziej atrakcyjnych pracodawców na polskim rynku. Jesteśmy dumni z wysokich kompetencji naszych pracowników, dlatego podejmujemy różne aktywności z zakresu employer brandingu w celu utrzymania i pozyskania tych najlepszych. Wśród potencjalnych kandydatów do pracy promujemy Spółkę jako solidnego pracodawcę, dzielącego się unikalną wiedzą branżową, inwestującego w rozwój pracowników, łączącego tradycję, czyli produkty LOTTO, z nowoczesnością: rynkiem gamingowym i obszarem e-commerce. W 2019 r. przeprowadzono m.in. następujące działania:

Badanie employer branding

skupiało się na 3 obszarach badawczych: poziomie zadowolenia pracowników z pracy w firmie, wizerunku Totalizatora Sportowego wśród studentów oraz kierunku działań w zakresie employer brandingu.

Współpraca z platformą Zwolnieni z Teorii

Spółka została partnerem strategicznym olimpiady oraz patronem i organizatorem bootcampu dla wybranych, najlepszych twórców projektów cyfrowych.

„HACKNARÖK”

3. edycja maratonu programowania organizowanego przez studentów z AGH w Krakowie. Totalizator Sportowy był Głównym partnerem wydarzenia.

Program płatnych 3‑miesięcznych staży w strukturach Totalizatora Sportowego

Studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie z dziedziny zarządzania na rynku gier losowych i zakładów sportowych

Patronat firmy nad kolejną, drugą edycją studiów.

Spotkanie informacyjne przedstawicieli Totalizatora Sportowego z uczniami klas o profilu informatyczno-elektronicznym z Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej

Spotkanie miało na celu prezentację działalności firmy i zaistnienie w świadomości uczniów jako potencjalny pracodawca i organizator ciekawych praktyk.

Targi Pracy Jobicon

Totalizator Sportowy wziął udział w Festiwalu Pracy dla młodych talentów Jobicon oraz pracodawców poszukujących najlepszych kandydatów do pracy.

Nowy profil Totalizatora Sportowego na portalu Pracuj.pl

W odpowiedzi na uniwersalną potrzebę ludzi na całym świecie „bycia razem, a nie obok siebie” w Totalizatorze Sportowym została zorganizowana akcja powiązana z Międzynarodowym Dniem Rodziny – „Dwie godziny dla Rodziny”. Z inicjatywy skorzystała większość naszych pracowników, którzy bonus w postaci skrócenia wybranego dnia pracy o dwie godziny przeznaczyli na spędzenie czasu ze swoimi bliskimi.

Pracownikom przechodzącym na emeryturę lub rentę inwalidzką przyznawana jest jednorazowa odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od łącznego okresu przepracowanego przez pracownika i wynosi:

0 %
po 20 latach pracy
0 %
po 25 latach pracy
0 %
po 30 latach pracy
0 %
po 35 latach pracy
0 %
po 40 latach pracy
0 %
po 45 latach pracy

Podstawę wymiaru odprawy pieniężnej stanowi aktualna płaca zasadnicza pracownika za ostatni miesiąc przed przejściem na emeryturę lub rentę.

Rozwój pracowników

Jednym z priorytetów Totalizatora Sportowego jest zapewnienie pracownikom możliwości stałego rozwoju. Wdrażamy politykę rozwoju pracowników, opartego na badaniu potrzeb, w ścisłej współpracy z menedżerami i pracownikami. Prowadzimy także szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminów urządzanych gier. Szkolenia takie są obligatoryjne dla osób pełniących funkcje lub zajmujących stanowiska, z którymi wiąże się obowiązek nadzorowania gier hazardowych lub bezpośredniego prowadzenia gry hazardowej.

Rozwój pracowników powinien być zgodny ze strategią Spółki i pomagać w osiąganiu jej celów biznesowych, dlatego w 2019 r. wprowadziliśmy model kompetencji oparty na wartościach Spółki oraz system zarządzania przez cele.

Katarzyna Szweda

Dyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń

Grupowe działania rozwojowe:

szkolenia zewnętrzne
szkolenia wewnętrzne
kurs językowy

Indywidualne działania rozwojowe:

szkolenia otwarte
konferencje krajowe
konferencje zagraniczne
studia – licencjat, magisterium, studia podyplomowe

W 2019 r. skoncentrowano się na realizacji działań rozwojowych pracowników w formie grup zamkniętych. W projektach realizowanych w 2019 r. wzięło udział łącznie 7 273 uczestników (pracowników Centrali i oddziałów, kolektorów oraz pracowników Spółki Lottomerkury). Szkolenia realizowane są we współpracy z firmami zewnętrznymi, ale także przez szkoleniowców wewnętrznych.

Szkolenia wewnętrzne dotyczą głównie kompetencji sprzedażowych sił sprzedaży w oddziałach, standardu obsługi klienta oraz są istotną częścią wprowadzania na rynek nowych produktów Spółki. W 2019 r. zostały zorganizowane między innymi szkolenia z zakresu wprowadzonej Ekstra Premii oraz planowanego wdrożenia Szybkiego 600.

Spółka dofinansowuje koszt studiów pracowników. W 2019 r. kontynuowano finansowanie rozpoczętych we wcześniejszych latach studiów oraz pozytywnie rozpatrzono kolejne nowe wnioski na studia.

W 2019 r. Spółka ponownie objęła patronatem studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych organizowane przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Sześciu pracowników rozpoczęło studia na tym kierunku.

Cel studiów:

pogłębienie wiedzy w zakresie funkcjonowania branży w Polsce i na świecie, istniejących regulacji oraz ograniczeń formalnych, obowiązujących na rynku gier losowych i zakładów sportowych;

podniesienie kompetencji zawodowych niezbędnych do zarządzania poszczególnymi obszarami działania na rynku gier losowych i zakładów sportowych.

Słuchacze studiów podyplomowych wskazali, że bardzo cenna była dla nich wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami z pozostałych obszarów rynku hazardowego. Zdecydowana większość wyraziła zadowolenie ze sposobu organizacji zajęć – wysoko ocenione zostały profesjonalizm uczelni, kontakt z opiekunem kierunku po stronie ALK, aktualne informacje o zjazdach oraz materiały dostępne na Podio – portalu dla studentów.

0
uczestników szkoleń
0
odbytych godzin szkoleniowych
0
średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracownika

Szkolenia z zakresu odpowiedzialnej gry realizujemy we współpracy z ekspertami z tej dziedziny. Ponieważ kierujemy je do różnych grup uczestników, są sprofilowane w zależności od potrzeb. Zagadnienia odpowiedzialnej gry są również przedmiotem szkoleń obowiązkowych oraz tzw. szkoleń wymaganych (przygotowujących do pracy) dla wszystkich sił sprzedaży w Spółce.

Szkolenia obowiązkowe i wymagane

Każda osoba nadzorująca lub bezpośrednio prowadząca gry hazardowe jest zobowiązana znać przepisy i regulaminy dotyczące gier – taki obowiązek nakłada bowiem znowelizowana ustawa o grach hazardowych. Przed przystąpieniem do pracy lub w przypadku zmiany wykonywanych czynności osoby te muszą odbyć szkolenie, które zagwarantuje, że będą one zaznajomione z przepisami dotyczącymi prowadzonych gier. Okresowe szkolenia w tym zakresie odbywają się co 3 lata.

W 2019 r. wydano 799 zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach obowiązkowych i w szkoleniach obowiązkowych cyklicznych. Na bieżąco prowadzone są również tzw. szkolenia wymagane dla różnych grup stanowisk, takich jak kolektorzy i pracownicy Salonów gier na automatach, a także dla osób nadzorujących pracę tych dwóch grup. Celem szkoleń wymaganych jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania obowiązków na stanowisku pracy. W 2019 r. wydano 22 988 dyplomów uczestnikom szkoleń wymaganych.

 

BHP

Nasi pracownicy odbywają wstępne i okresowe szkolenia BHP oraz uczestniczą w kursach pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad ewakuacji. W Spółce działa Komisja BHP, w której skład wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy i pracowników.

W 2018 i 2019 r. Totalizator Sportowy zorganizował cykl jednodniowych szkoleń w oddziałach Spółki na temat ewakuacji oraz zwalczania pożarów. Podczas warsztatów, oprócz części teoretycznej, pracownicy uczestniczyli w praktycznych zajęciach – mieli możliwość zapoznać się z obsługą gaśnicy, hydrantu czy też podjąć próbę ugaszenia kontrolowanego pożaru.

W 2019 r. przeprowadzono dziewięć szkoleń dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy. Wzięło w nich udział 157 osób. Uczestnicy uczyli się m.in. resuscytacji krążeniowo-oddechowej, użycia AED oraz postępowania z poszkodowanymi, u których podejrzewa się np. spadek poziomu cukru, zawał mięśnia sercowego, udar, wylew, atak padaczki, silną reakcję alergiczną czy omdlenie. Szkolenie obejmowało również naukę opatrywania ran i złamań oraz postępowania w sytuacjach krwawień i krwotoków.
 
Przeprowadzono również szkolenie połączone z zawodami, w których wzięło udział 86 pracowników wyznaczonych w poszczególnych Biurach, Departamentach i Oddziałach do udzielania pierwszej pomocy.
0
oddziałów
0
osób

Zarządzanie różnorodnością

Totalizator Sportowy przestrzega zasad równego traktowania wszystkich pracowników, oferując takie same warunki zatrudnienia, jednakowy dostęp do szkoleń i możliwości awansu. Od 2012 r. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.

W styczniu 2019 r. została przyjęta nowa Polityka przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o. Jest ona elementem tworzenia kultury organizacyjnej opartej na wzajemnym szacunku, współpracy, przestrzeganiu przyjętych zasad i wartości. Jej zapisy przewidują jasną ścieżkę działania na wypadek zaistniałych nieprawidłowości oraz wskazują, do kogo się zwrócić w przypadku wątpliwości.

W Zarządzie Totalizatora Sportowego zasiada 1 kobieta i 3 mężczyzn. Wśród członków Rady Nadzorczej jest 1 kobieta i 4 mężczyzn.

wyższa kadra zarządzającakobietymężczyźniłącznie
poniżej 30 lat0%3%3%
od 30 do 50 lat15%48%62%
powyżej 50 lat8%26%34%
łącznie23%77%100%
średnia kadra zarządzająca
poniżej 30 lat0%0%3%
od 30 do 50 lat29%29%3%
powyżej 50 lat11%20%31%
łącznie40%60%100%
pozostali pracownicy
poniżej 30 lat9%6%15%
od 30 do 50 lat37%23%60%
powyżej 50 lat14%11%25%
łącznie60%40%100%

Czytaj dalej lub wróć do poprzedniego rozdziału