PRACOWNICY

Totalizator Sportowy to miejsce pracy, przez dziesięciolecia tworzone przez wyjątkowych ludzi, którzy nie tylko są kompetentnymi i zaangażowanymi w życie firmy pracownikami, ale też rozumieją i identyfikują się z jej misją społeczną. Spółka zatrudnia 1575 pracowników biurowych oraz 1582 sprzedawców sieci własnej. Okres objęty raportowaniem 2017 – 2018 to wyjątkowy moment w historii spółki, która poprzez wejście na nowe rynki gamingowe rozpoczęła również współpracę ze specjalistami posiadającymi unikalne kompetencje i wiedzę z obszaru nowoczesnych technologii.

Do roku 2020 jednym z największych wyzwań w obszarze związanym z zarządzaniem kapitałem ludzkim będzie nie tylko pozyskiwanie wysokiej klasy specjalistów, w tym z branży IT, ale również dążenie do realizacji założeń w ramach celu strategicznego „doskonałość operacyjna”, tak aby zarówno tradycyjne jak i nowe obszary działalności spółki mogły ze sobą sprawnie współdziałać. Totalizator Sportowy ma ambicję w ciągu najbliższych kilku lat stać się jednym z najbardziej atrakcyjnych pracodawców na polskim rynku. Aby to osiągnąć konsekwentnie prowadzone są działania adresowane do pracowników, ukierunkowane na ich stały rozwój, wzrost zaangażowania i motywacji do pracy. Równolegle podejmowane są aktywności edukacyjne na zewnątrz organizacji. W roku 2018 rozpoczęto projekty, które mają upowszechniać i profesjonalizować wiedzę dotyczącą zarządzania obszarami związanymi z gamingiem. We współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego Totalizator Sportowy uruchomił pierwszy kierunek studiów podyplomowych „Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych”. Swoje działania firma kieruje również do studentów kierunków technologicznych, realizując projekty dedykowane obszarom związanym z promocją szeroko pojętego sektora digital.

Wygrywamy razem” – tym hasłem Totalizator Sportowy chce podkreślić, że najważniejszym ogniwem w rozwoju firmy są ludzie i współpraca między nimi. Słuszność obranego kursu potwierdzają badania komunikacji wewnętrznej, w których pracownicy doceniają wkładane w budowanie zaangażowanego środowiska pracy starania pracodawcy. 87% pracowników postrzega Totalizator Sportowy jako miejsce dające poczucie stabilnego zatrudnienia, 81% uważa je za miejsce pożyteczne społecznie, a 75% rekomendowałoby je jako miejsce pracy swoim znajomym, natomiast 72% uważa, że praca tutaj pozwala zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Magdalena Wojciechowska, Dyrektor, Departament Kadr i Szkoleń

„Totalizator Sportowy to spółka zatrudniająca pracowników identyfikujących się zarówno ze sferą biznesową, jak i społeczną misją naszej działalności. Kompetencje, zaangażowanie i wiedza to dla nas cenne wartości. Nasza spółka jest jedną z nielicznych, w których staż pracy jest wartością dodaną, a nasi pracownicy wiążą z firmą nawet całe życie zawodowe. Pracownicy są bardzo zaangażowani w rozwój własny i chętnie podejmują działania w tym kierunku – spora część działań rozwojowych jest ich inicjatywą. Do współpracy zapraszamy osoby aktywne, biorące odpowiedzialność za swoje działania i rozwój – czyli reprezentujące postawę zbieżną z naszymi wartościami. Lata 2017-2018 były dla nas czasem istotnej zmiany, który oznaczał nie tylko zmiany w ustawie o grach hazardowych, mające wpływ na rozwój naszej działalności w nowych obszarach biznesowych, ale też zmiany niosące nowe wyzwania dla spółki jako pracodawcy. Chcemy być wrażliwi społecznie nie tylko na poziomie naszej polityki CSR, ale chcemy również analizować zmiany społeczne, uwzględniając potrzeby i oczekiwania naszych pracowników”.

„W naszej firmie tradycja i nowoczesność idą w parze, a wejście spółki w nowe obszary działalności stwarza pracownikom szerokie możliwości rozwoju. W 2018 roku weszliśmy na rynek usług e-commerce, dzięki czemu nasi ludzie mają okazję w większym stopniu niż dotąd pracować w obszarze nowoczesnych technologii. W najbliższym czasie planujemy określenie modelu kompetencji niezbędnych do zrealizowania zaplanowanych działań rozwojowych, związanych między innymi z rozwojem produktów i wejściem w nowe kanały sprzedaży. Zostaną także sformułowane kierunki zmian – w postaci wyznaczonych celów. Zatem plan na najbliższy czas to system oceny kompetencji oraz MBO. Planujemy również szereg nowych aktywności skierowanych na rzecz tworzenia przyjaznego środowiska pracy. Nasze czasy cechuje duża dynamika zmian, dlatego niezbędne jest stałe modyfikowanie dotychczasowych i szukanie nowych skutecznych rozwiązań. I to jest aspekt, na którym jako pracodawca w znacznym stopniu się koncentrujemy.”

Katarzyna Szweda, Zastępca Dyrektora, Departament Kadr i Szkoleń

W relacjach z pracownikami spełniamy Cele Zrównoważonego Rozwoju 2015-2030 ONZ.

Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt.

Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich.

Od 2012 r. Totalizator Sportowy jest sygnatariuszem Karty Różnorodności. Warto podkreślić, że byliśmy w gronie pierwszych polskich firm, które przystąpiły do Karty i aktywnie wspierały proces wprowadzenia standardów Karty Różnorodności na polskim rynku.

ZATRUDNIENIE

Totalizator Sportowy jest profesjonalną organizacją, która przywiązuje dużą wagę do zagadnień związanych z komfortem pracy i stabilnością zatrudnienia. W latach 2017 – 2018 odnotowaliśmy wzrost zatrudnianych osób o ponad 100%. W 2017 roku spółka zatrudniła 145, a w 2018 – 312 nowych osób. Było to związane z wejściem spółki w nowe obszary biznesowe oraz trwającym procesem rozwoju sieci sprzedaży, zarówno kolektur wzorcowych, jak i salonów sprzedaży.

Niezmiennie od lat dbamy o poczucie stabilności zatrudnienia u naszych pracowników. Naszym priorytetem jest zatrzymanie w organizacji zaangażowanych pracowników, z ich wiedzą i kompetencjami. Ponad 80% osób jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, niemal 1/3 pracuje dłużej niż 10 lat. Nie zapominamy również o aspekcie finansowym. Wzrost wynagrodzeń zasadniczych w roku 2018 w stosunku do roku 2017 wyniósł 5,57%. Wyliczenia te nie dotyczą pracowników salonów gier, którzy w roku 2018 zostali nową grupą pracowników Totalizatora Sportowego.

Łączna liczba pracowników 1 Dane za 2017 Dane za 2018
Łączna liczba pracowników, w tym: 1347 1575
Kobiety 702 821
Mężczyźni 645 754
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na pełen etat, w tym: 1336 1562
Kobiety 693 812
Mężczyźni 643 750
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na niepełny etat, w tym: 11 13
Kobiety 9 9
Mężczyźni 2 4
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w tym: 1204 1268
Kobiety 614 659
Mężczyźni 590 609
Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, w tym: 143 307
Kobiety 88 162
Mężczyźni 55 145
Pracownicy świadczący usługi na podstawie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia) 1578 1582

1 Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć

Łączna liczba 2 Dane za 2017 Dane za 2018
Łączna liczba pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie w tym: 145 312
Kobiety 82 162
Mężczyźni 63 150
Osoby poniżej 30 roku życia 40 71
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 91 202
Osoby powyżej 50 roku życia 14 39
Procent pracowników nowozatrudnionych w raportowanym okresie, w tym: 10,8% 19,8%
Kobiety 56,6% 51,9%
Mężczyźni 43,4% 48,1%
Osoby poniżej 30 roku życia 27,6% 22,7%
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 62,8% 64,7%
Osoby powyżej 50 roku życia 9,7% 12,6%
Łączna liczba pracowników, którzy odeszli pracy w raportowanym okresie w tym: 68 83
Kobiety 27 44
Mężczyźni 41 39
Osoby poniżej 30 roku życia 5 9
Osoby między 30 a 50 rokiem życia 32 31
Osoby powyżej 50 roku życia 31 43
Procent pracowników, którzy odeszli z pracy w raportowanym okresie, w tym: 5,0% 5,3%
Kobiety 39,7% 53,0%
Mężczyźni 60,3% 47,0%
Osoby poniżej 30 roku życia 7,4% 10,8%
Osoby powyżej 50 roku życia 47,1% 37,3%
Osoby powyżej 50 roku życia 45,6% 51,8%
Wskaźnik fluktuacji 8,11% 13,96%
2 Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik przyjęć i fluktuacji pracowników według grupy wiekowej, płci, w podziale na Spółki
Powrót do pracy 3 Dane za 2017 Dane za 2018
Liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu rodzicielskiego, w tym: 61 61
Kobiety 38 39
Mężczyźni 23 22
3 Powrót do pracy oraz wskaźnik retencji po urlopie rodzicielskim, w odniesieniu do płci

Szkolenia

Kontynuujemy i intensyfikujemy działania rozwojowe dedykowane pracownikom Totalizatora Sportowego. Ciągły rozwój pracowników jest jednym z priorytetów firmy. Z uwagi na wejście spółki w nowe obszary biznesowe w 2018 r. zostały otwarte nowe ścieżki rozwojowe. Działania szkoleniowe są kierowane zarówno do pracowników spółki, jak i do kandydatów na kolektorów oraz samych kolektorów.

W doborze szkoleń są uwzględniane potrzeby związane z zakresem zadań realizowanych przez pracownika i możliwością awansu wewnętrznego oraz jego osobiste potrzeby rozwoju w ramach organizacji. Należy zauważyć, że spółka prowadzi również rekrutacje wewnętrzne, umożliwiające pracownikom rozwój wewnątrz struktury firmy bez konieczności wychodzenia na rynek pracy. Dzięki temu spółka unika utraty pracowników, którzy znają firmę i posiadają cenne kompetencje, a jednocześnie umożliwia im dalszy rozwój w nowych obszarach. W ofercie szkoleń Totalizatora Sportowego znajdują się między innymi szkolenia otwarte, konferencje krajowe i zagraniczne, które dają możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń z osobami spoza organizacji oraz poznania nowych trendów z różnych dziedzin. Ponadto Totalizator Sportowy dofinansowuje kursy zawodowe oraz studia pracowników.

Podział wg płci i typu stanowisk Liczba osób, które kontynuują naukę z lat ubiegłych Liczba nowych osób, które rozpoczęły naukę w roku 2017 (zawiera się w liczbie osób kontynuujących naukę)
2
0
1
7
Kobiety 55 18
Mężczyźni 31 23
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 17 5
Stanowiska kierownicze 16 4
Pozostali pracownicy administracyjni 53 32
Łącznie 86 41
2
0
1
8
Kobiety 48 9
Mężczyźni 28 20
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 11 0
Stanowiska kierownicze 17 5
Pozostali pracownicy administracyjni 48 24
Łącznie 76 29

W ramach działalności rozwojowej spółka organizuje szkolenia zamknięte wewnętrzne, realizowane przez trenerów wewnętrznych oraz ekspertów merytorycznych zatrudnionych w spółce, a także szkolenia zewnętrzne realizowane we współpracy z firmami oferującymi usługi szkoleniowe. 

Zakres szkoleń zależy od potrzeb rozwojowych poszczególnych pracowników oraz zdefiniowanych potrzeb i celów spółki. Pracownicy niezmiennie pozytywnie oceniają szkolenia, w których biorą udział. 

Średnia liczba dni 4 Dane za 2017 Dane za 2018
Średnia liczba dni szkoleniowych w raportowanym okresie przypadająca na pracownika, w tym: 0,91 0,86
Kobiety 0,86 0,80
Mężczyźni 1,02 0,94
Kierownictwo wyższego szczebla (Zarząd i Dyrektorzy) 1,15 1,45
Stanowiska kierownicze 1,30 1,28
Pozostali pracownicy administracyjni 0,89 0,80
Rodzaj szkolenia Średnia ocena szkolenia
2
0
1
7
Wewnętrzne 4,89
Zewnętrzne 4,58
Łącznie 4,86
2
0
1
8
Wewnętrzne 4,79
Zewnętrzne 4,56
Łącznie 4,71
Podział wg płci i typu stanowisk Szkolenia wewnętrzne liczba uczestników Szkolenia zewnętrzne liczba uczestników Liczba dni szkoleniowych Łącznie Szkolenia wewnętrzne udział % Szkolenia zewnętrzne udział %
2
0
1
7
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 73 124 226 197 37,10% 62,90%
Stanowiska kierownicze 71 127 256,5 198 35,90% 64,10%
Pozostali pracownicy administracyjni 4927 902 5158,7 5829 84,50% 15,50%
Łącznie 5071 1153 5641,2 6224 81,5% 18,5%
2
0
1
8
Kierownictwo wyższego szczebla (zarząd i dyrektorzy) 73 137 304,9 210 34,8% 65,2%
Stanowiska kierownicze 130 281 527,1 411 31,6% 68,4%
Pozostali pracownicy administracyjni 3853 1753 4502,4 5606 68,7% 31,3%
Łącznie 4056 2171 5334,4 6227 65,1% 34,9%
Podział wg płci i typu stanowisk Szkolenia wewnętrzne liczba uczestników Szkolenia zewnętrzne liczba uczestników Liczba dni szkoleniowych Łącznie Szkolenia wewnętrzne udział % Szkolenia zewnętrzne udział %
2
0
1
7
Kobiety 3876 681 3939,7 4557 85,10% 14,90%
Mężczyźni 1195 472 1701,5 1667 71,70% 28,30%
Łącznie 5071 1153 5641,2 6224 81,5% 18,80%
2
0
1
8
Kobiety 2470 1146 2884,9 3616 68,30% 31,70%
Mężczyźni 1586 1025 2449,5 2611 60,70% 39,30%
Łącznie 4056 2171 5334,4 6227 65,1% 34,9%

Totalizator Sportowy oferuje pracownikom możliwość podwyższenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim.

Znaczna część działań szkoleniowych jest kierowana do sprzedawców sieci LOTTO.  Kolektorzy oraz sprzedawcy uczestniczą w szkoleniach wstępnych i cyklicznych z zakresu produktów, standardów sprzedaży oraz procedur wewnętrznych. Elementem szkolenia są też zagadnienia dotyczące odpowiedzialnej gry.

 

W latach 2017 – 2018 zostało przeszkolonych 46 tys. kandydatów na kolektorów i kolektorów.

 

Ponadto sprzedawcy są zapraszani na szkolenia podnoszące ich kompetencje sprzedażowe.

 

Od 2014 roku w spółce jest realizowany projekt „Efektywna sprzedaż – jak dzielić się wiedzą”, skierowany do sprzedawców kolektur wzorcowych. Jego celem jest podwyższenie kompetencji sprzedażowych pracowników punktów własnych. Program szkoleń został opracowany i jest realizowany przez szkoleniowców wewnętrznych spółki. Szkolenie „Efektywna sprzedaż – jak dzielić się wiedzą” poza podwyższeniem kompetencji sprzedażowych ma na celu także popularyzację idei dzielenia się wiedzą, korzystania

z dobrych praktyk sprzedażowych. W związku z pozytywnym przyjęciem projektu przez uczestników oraz bardzo dobrymi efektami szkoleń, podjęto decyzję o kontynuacji projektu w kolejnych latach. Poza projektami realizowanymi cyklicznie odbywa się także szereg innych szkoleń odpowiadających na bieżące potrzeby sieci sprzedaży. Spółka na bieżąco przygotowuje kolektorów do pracy, organizując także szkolenia wspierające sprzedaż nowych produktów. W 2017 roku w związku z wdrożeniem gry Eurojackpot zrealizowano szkolenia dla pracowników sieci sprzedaży – objęły one około 32 tys. osób. Natomiast w 2018 r. w związku z uruchomieniem pierwszych salonów gier na automatach zostały przeprowadzone szkolenia dla pracowników salonów. W 2018 roku przeszkolono 140 pracowników salonów gier na automatach.

 

Szkolenia obejmują swym zakresem przepisy o grach hazardowych, regulaminy gier, obsługę automatów, systemów dostępnych w salonie, standardów pracy oraz elementy bezpiecznej gry.

 

Departament Sprzedaży na bieżąco monitoruje stosowanie Standardu Obsługi Klienta za pomocą badania tajemniczy klient. Najlepsi pracownicy sprzedaży zostają wyróżnieni możliwością uczestniczenia w szkoleniu dla liderów SOK. 

 

W latach 2017-2018 zorganizowano szkolenia dla 11 grup – liderów SOK z poniższych tematów:

Motywacja i automotywacja

Sztuka efektywnej komunikacji

Budowanie pewności siebie

Myślenie strategiczne, planowanie

szkolenie wykorzystujące grę szkoleniową

Narzędzia przekonywania

psychologia wywierania wpływu w sprzedaży produktów LOTTO

Efektywność osobista

w oparciu o metodologię
MBTI

Dla pracowników

Przy tak dynamicznie rozwijającej się strukturze, pojawieniu się nowych obszarów działania, rosnącym zatrudnieniu oraz działalności prowadzonej na terenie całej Polski, kluczową kwestią jest sprawa komunikacji. W raportowanym okresie zostały rozpoczęte działania mające na celu poprawę komunikacji wewnętrznej w firmie. Został wdrożony nowy Intranet, kontynuowano wydawanie „Biuletynu kolektora” – pisma dla pracowników kolektur. Przeprowadzono również na szeroką skalę badanie komunikacji wewnętrznej. W badaniu wzięło udział 68% pracowników. W oparciu o wyniki badania i analizę potrzeb pracowników został przygotowany proces rewitalizacji komunikacji wewnętrznej oraz plan jego wdrożenia w 2019 roku, oparty na promowaniu kultury dialogu, wzajemnego zaufania i przekazywania informacji wszystkim pracownikom. W raportowanym okresie zainicjowano również działania z zakresu compliance, mające na celu wsłuchanie się w głos pracowników, którzy decydują się zakończyć współpracę z Totalizatorem Sportowym.

Poprawie komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji pomiędzy Oddziałami spółki mają sprzyjać organizowane dla pracowników „Spartakiady”, w raportowanym okresie odbyły się trzy wyjazdy: do Pasymia (2017 r.) oraz do Kościeliska i Piecek (2018 r.). Spartakiady to wyjazdowe spotkania dla pracowników, które odbywają się z położeniem silnego akcentu na towarzyszące im atrakcje o charakterze integracyjnym i sportowo-rekreacyjnym z elementami team building. Jest to także okazja do przekazania pracownikom informacji o najbliższych planach i celach biznesowych spółki. Ponadto spotkanie ma na celu budowanie kultury organizacyjnej opartej o wartości zapewniające dobry przepływ informacji, jak również wizerunku spółki jako przyjaznego miejsca pracy, w którym pozytywna atmosfera oraz właściwa komunikacja pozwalają na efektywną współpracę i osiąganie sukcesów. Przeprowadzono już osiem edycji tego projektu, a frekwencja wahała się od 330 osób (maj 2014 r.), do ok. 420 (styczeń i maj 2018).

Pracownicy mogą również skorzystać z szerokiego pakietu dofinansowań m.in. aktywności sportowej (35% pracowników posiada kartę Multisport) i opieki medycznej, z której odpowiednio korzysta 8 na 10 osób w firmie.

Od 2012 roku w spółce funkcjonuje Pracowniczy Program Emerytalny, a od 2016 r. Grupowy Plan Oszczędnościowy.

Wszyscy pracownicy są również objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, Kodeksem Etycznym, Kodeksem Dobrych Praktyk oraz Procedurą przeciwdziałania mobbingowi
i dyskryminacji. Każda osoba rozpoczynająca swoją karierę zawodową w Totalizatorze Sportowym przechodzi proces on-boardingu, służący zapoznaniu się z wartościami i historią spółki, jej strukturą, produktami i odpowiedzialnością społeczną. Dotyczy to również obszarów związanych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Warto zauważyć, że
w raportowanym okresie po niemal dwuletniej przerwie został na nowo otwarty program wolontariatu pracowniczego „Kumulacja Dobrej Woli”. W 2018 r. odbyły się dwie edycje programu, w którym uczestniczyło łącznie 422 pracowników – wolontariuszy. Program jest prowadzony przez Fundację LOTTO.

www.fundacjalotto.pl

Bezpieczeństwo

Spółka realizuje także obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, organizując i prowadząc wstępne i okresowe szkolenia BHP dla pracowników oraz kursy z pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad ewakuacji. Pracownicy Totalizatora Sportowego – instruktorzy wewnętrzni z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – szkolą osoby z poszczególnych jednostek organizacyjnych, wyznaczone do udzielania pierwszej pomocy. Ponadto we wszystkich jednostkach organizacyjnych firma szkoli osoby kierujące ewakuacją w przypadku zagrożenia. W ważnym obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy spółka dba także o swoich zleceniobiorców. W Totalizatorze Sportowym działa Komisja BHP, w której skład wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy i pracowników. 

W Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy zostały ujęte obszary dotyczące BHP, odnoszące się do promowania standardów bezpieczeństwa oraz środków ochrony indywidualnej pracowników.

W 2017 r. odnotowano 6 wypadków przy pracy, które zostały zakwalifikowane jako lekkie wypadki indywidualne, a w 2018 – 8 wypadków przy pracy, również kwalifikowanych jako lekkie. 

Dane za 2018 | Dane za 2017

Wyszkolono 15 instruktorów wewnętrznych z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wyszkolono 15 instruktorów wewnętrznych z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przeszkolono 152 nowych pracowników – szkolenie wstępnie bhp.

Przeszkolono 321 nowych pracowników – szkolenie wstępnie bhp.

Przeszkolono 189 pracowników (szkolenie okresowe bhp).

Przeszkolono 468 pracowników (szkolenie okresowe bhp).

Przeszkolono 89 osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Przeszkolono 70 osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
36 osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wzięło udział
w zawodach z pomocy przedmedycznej.

Przeszkolono 40 osób kierujących ewakuacją na wypadek pożaru.

Przeszkolono 35 osób kierujących ewakuacją na wypadek pożaru.
Przeszkolono 33 pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Przeszkolono 291 pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej z próbną ewakuacją
z budynku.

Zapoznano z zasadami bhp 285 kolektorów fizycznych.

Zapoznano z zasadami bhp 123 kolektorów fizycznych.

Przeszkolono z pierwszej pomocy 140 kolektorów fizycznych.

Przeszkolono z pierwszej pomocy 65 pracowników.

Edukacja technologiczna

W raportowanym okresie spółka angażowała się w różnego typu projekty edukacyjne związane z branżą gamingową i technologiczną.

W roku akademickim 2018/2019 we współpracy z Akademią im. Leona Koźmińskiego oraz Gaming 5.0 otwarto pierwsze studia podyplomowe dotyczące branży hazardowej „Zarządzanie na rynku gier losowych i zakładów sportowych”. Branża gier losowych

i zakładów sportowych jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki na całym świecie, a generowane przez nią obroty liczone są w setkach miliardów dolarów. Jest to branża złożona i niejednolita, o zróżnicowanych regulacjach prawnych. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że w ostatnich latach sektor hazardowy uległ znacznym zmianom. W Polsce w 2017 roku zostały zmienione regulacje prawne dotyczące hazardu, zwiększa się liczba legalnie działających podmiotów, jednocześnie zwiększa się też świadomość zagrożeń wynikających z uzależnień związanych z hazardem. Program studiów jest innowacyjnym w skali europejskiej projektem edukacyjnym, który nie tylko daje możliwość zgłębienia zagadnień związanych z rynkiem gier losowych i zakładów sportowych w aspekcie ekonomicznym i menadżerskim, ale również w zakresie prowadzenia odpowiedzialnego społecznie biznesu. Wśród wykładowców znaleźli się eksperci i praktycy z branży, w tym przedstawiciele Totalizatora Sportowego, European Lotteries, Gaming 5.0, CSR Europe. Wśród słuchaczy są również pracownicy spółki.

W 2018 roku Akademia Leona Koźmińskiego uruchomiła nowy kierunek studiów podyplomowych dotyczący rynku gier losowych i zakładów sportowych. Studia te zostały objęte patronatem Totalizatora Sportowego. Współpraca z partnerem tak rozpoznawalnym w tej branży, zapewniającym wysokie standardy działania spowodowała podniesienie prestiżu tego kierunku. Jest to pierwszy tego typu program z tego zakresu, stąd mamy wspólnie z patronem poczucie misji edukacji w tym obszarze. Branża potrzebuje wiedzy i wymiany doświadczeń, aby wzmocnić swój dynamiczny rozwój.

Sylwia Hałas-Dej, Dyrektor Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademia im. Leona Koźmińskiego

W 2018 roku Totalizator Sportowy po raz drugi nawiązał współpracę z HackYeah. Jednym z priorytetów dla spółki jest budowanie i nawiązywanie relacji ze środowiskiem IT i startupów oraz wspieranie inicjatyw, popularyzujących programowanie na rzecz rozwiązywania problemów społecznych. Wspomniane działania wpisują się w długofalową politykę spółki, która buduje wizerunek przedsiębiorstwa opartego o nowoczesne technologie oraz otwartego na innowacje, jakie mogą powstawać dzięki zatrudnianiu najlepszych specjalistów z branży IT. W 2017 roku byliśmy partnerem HackYeah, w 2018 r. zdecydowaliśmy się na szerszą współpracę nie tylko jako partner, ale również twórca zadania dedykowanego uczestnikom. W zadaniu „Win with LOTTO”, które polegało na zaprojektowaniu nowej gry wzięło udział aż 47 drużyn. Twórcy zadania szukali gry, która łączy geolokalizację z przypadkiem, czyli zawiera w sobie takie elementy jak mapy, współrzędne, szczęście i zwycięstwo. Produkt powinien nagradzać graczy za ich aktywność oraz pozyskiwanie nowych użytkowników. Miał też opierać się na prostym komunikacie oraz zrozumiałych zasadach. Rywalizację wygrała drużyna „ThePenguins”, która stworzyła projekt „Zielona loteria”, czyli pierwszą na świecie loterię wpływająca na dobrą jakość powietrza. Gra dostępna przez specjalnie zaprojektowaną aplikację premiuje gracza za używanie transportu publicznego, gdy rośnie w powietrzu poziom smogu.

Udział w HackYeah był dla nas nowym i ekscytującym doświadczeniem. Cieszymy się, że mogliśmy zmierzyć się z wyzwaniem przez Państwa postawionym, bo ramy zadania „Win with LOTTO” były szerokie i dawały dowolność. Dzięki temu mogliśmy bez skrępowania skorzystać z naszej wyobraźni i wykreować coś zgoła nowego. Naszym celem było mądre połączenie zabawy i tworzenia pożytecznych nawyków, dlatego szczególnie zadowoleni jesteśmy z faktu, że docenione zostało rozwiązanie, które stawiało nie tylko na rozrywkę, ale też miało na celu rozwiązanie globalnego problemu.

Bartosz Petryński, Członek zwycięskiego zespołu, Co-Founder BillTech

W 2018 r. rozpoczęliśmy również współpracę z jednym z największych społecznych start-upów w Polsce Social Wolves, angażując się w projekt Zwolnionych z Teorii. „Zwolnieni z Teorii” to istniejąca od 2014 roku platforma, której twórcą jest polski start-up społeczny Social Wolves. Jej program skierowany jest do młodych ludzi. Platforma powstała jako odpowiedź na brak wśród uczniów szkół średnich i studentów praktycznych kompetencji niezbędnych przy wchodzeniu na rynek pracy. Platforma jest oparta o nowoczesną metodykę nauczania Social Project Method™, gdzie poprzez realizacje autorskich projektów społecznych każdy

z uczestników ma szanse wykorzystania w praktyce swojej wiedzy i umiejętności w zakresie pracy zespołowej czy rozwiązywanie problemów. Do tej pory z platformy skorzystało ponad 43 użytkowników, powstało 1,5 tys. projektów, a 10 mln. skorzystało z powstających projektów. W projekcie totalizatordigital.pl, korzystając ze wsparcia ekspertów, uczestnicy mogą zrealizować swój własny projekt społeczno-digitalowy: www.totalizatordigital.pl 

 

„W Zwolnionych z Teorii wierzymy, że polskiej edukacji potrzebna jest prawdziwa rewolucja. Na wadze zyskują praktyczne metody nauczania oparte na pracy w zespole, komunikacji i przywództwie. Dlatego wraz z Totalizatorem Sportowym stworzyliśmy innowacyjny program, w który włączyliśmy studentów uczelni technicznych. Studenci kierunków takich jak informatyka, inżynieria danych czy zarządzanie projektami realizują swoje własne projekty społeczne. Dzięki swoim projektom nie dość, że zmieniają swoje otoczenie na lepsze, to dodatkowo uczą się kompetencji miękkich, tak kluczowych na rynku pracy. Wspólnie dotarliśmy do ponad 15 tysięcy studentów na 11 uczelniach, a trzydziestkę najlepszych zaprosimy na dedykowany im Hackathon. Dzięki naszej współpracy studenci, którzy na co dzień zdobywają jedynie umiejętności techniczne zostaną uzbrojeni w kompetencje zapewniające im sukces na ciągle zmieniającym się rynku pracy. Będzie to grupa ambitnych i zdolnych młodych ludzi, którzy dzięki naszej kampanii już wiedzą, że Totalizator Sportowy jest świetnym miejscem pracy dla osób o umiejętnościach digitalowych.”

Jan Kundziołka, Organizator Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”

lub wróć do poprzedniego rozdziału

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.