#WygrywamyRazem, bo gramy fair

Odpowiedzialny ład korporacyjny

Totalizator Sportowy jest zarządzany w sposób odpowiedzialny i transparentny. We wszystkich obszarach spółki wdrożyliśmy zasady ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem i zapewnienia zgodności. Naszą działalność reguluje umowa spółki, która określa zakres działania jej organów, czyli Zarządu, Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, powołana w celu realizacji monopolu państwowego w zakresie gier hazardowych. Zgodnie z umową spółki Zgromadzenie Wspólników powołuje Radę Nadzorczą na trzyletnią kadencję. Rada jest organem stałego nadzoru nad działalnością spółki, a w jej składzie zasiada trzech przedstawicieli Skarbu Państwa oraz dwóch przedstawicieli pracowników.

31 grudnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej wchodzili:

 • Marcin Eckert - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Ryszard Madziar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Anna Kasprzyszak - Członek Rady Nadzorczej,
 • Edward Sidoruk - Członek Rady Nadzorczej,
 • Grzegorz Sołtysiński - Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje członków Zarządu. Zarząd – zgodnie z umową spółki – prowadzi wszystkie bieżące sprawy Spółki definiuje kierunek jej rozwoju i jest odpowiedzialny za realizację strategii. 31 grudnia 2021 roku Zarząd Totalizatora Sportowego tworzyli:

 • Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu - nadzoruje Doradców i Pełnomocników Zarządu, linię biznesową gier online oraz obszar wsparcia w zakresie kontroli, nadzoru właścicielskiego, komunikacji, strategii, bezpieczeństwa, HR, organizacyjnym, prawnym oraz rozwoju.
 • Magdalena Kopka-Wojciechowska, Członek Zarządu – nadzoruje linie biznesowe LOTTO i salonów gier premium, obszar wsparcia w zakresie marketingu oraz partnerstw i eventów.
 • Bogdan Pukowiec, Członek Zarządu – nadzoruje obszar wsparcia w zakresie BHP, administracji, finansów, podatków, controllingu, zakupów oraz Oddział Tor Wyścigów Konnych Służewiec.
 • Stanisław Grabiec, Członek Zarządu – nadzoruje obszar wparcia w zakresie informatyki oraz obszar operacji i zarządzania danymi.

Strukturę organizacyjną Totalizatora Sportowego stanowią Centrala, 17 oddziałów terenowych oraz wydzielony w strukturze Tor Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie.

Etyka i Compliance

Kodeks etyki

Nasza reputacja ma dla nas fundamentalne znaczenie. Budujemy wiarygodną organizację działającą w każdym obszarze zgodnie z przyjętymi wartościami i standardami postępowania, określonymi w naszym Kodeksie Etyki. Kodeks obowiązuje wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego, bez względu na zajmowane stanowisko, wymiar etatu, czas i miejsce pracy czy rodzaj wykonywanych zadań. O postanowieniach Kodeksu informujemy także naszych kontrahentów, od których oczekujemy ich przestrzegania. Szanujemy przy tym ich własne wartości.

Kodeks Etyki wspiera organizację i jej pracowników w postępowaniu zgodnym z przepisami prawa, przyjętymi normami oraz innymi tzw. obowiązkami compliance, jednocześnie je uzupełniając.

Jest on przewodnikiem dla pracowników i pomaga im dokonywać oceny, czy określone postępowanie jest etyczne, czy wspiera budowę pozytywnego wizerunku firmy jako partnera biznesowego i pracodawcy, a także czy nie naraża spółki bądź jej wizerunku na szkodę, a klientów na nadmierne ryzyko.

Kodeks dla wszystkich jego adresatów jest wskazówką, jak zachować się w określonych sytuacjach, co powinno wzbudzić czujność i gdzie można uzyskać pomoc w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postępowania lub chęci zgłoszenia naruszenia zasad Kodeksu.

Kodeks Etyki określa także standardy postępowania stanowiące konkretyzację przyjętych wartości.

Wybrane standardy kodeksu etyki:

Standardy postepowania dla pracownikow:

profesjonalizm

współpraca i praca zespołowa

tolerancja i równe traktowanie

Standardy budowania relacji z otoczeniem:

przeciwdziałanie korupcji i nieuczciwym zachowaniom

dbałość o bezpieczeństwo produktów i klientów

zaangażowanie społeczne

W Totalizatorze Sportowym nigdy nie było, nie ma i nie będzie przyzwolenia na żadną formę korupcji lub innych nieuczciwych zachowań. Oferowanie lub przyjmowanie korzyści majątkowych z naruszeniem obowiązujących w spółce zasad jest zabronione i – oprócz konsekwencji przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego – stanowi podstawę do zwolnienia pracowników uczestniczących w korupcyjnym procederze. W 2021 roku nie stwierdziliśmy żadnego przypadku korupcji.

Poprzez nasz Kodeks Etyki oraz regulacje systemu zarządzania zgodnością pomagamy pracownikom odróżnić rozsądną i działającą w dobrej wierze biznesową gościnność i utrzymanie serdecznych relacji biznesowych od zachowań nieakceptowalnych. Pracownicy mogą zapoznać się z zasadami przyjmowania i wręczania prezentów, w tym listą prezentów dopuszczalnych (przy spełnieniu określonych wymagań, takich jak brak wpływu na bezstronność i obiektywizm w wykonywaniu zadań) – to drobne upominki, długopisy czy książki, oraz tych, których przyjęcie lub wręczanie nie jest tolerowane, jak na przykład pieniądze, talony czy papiery wartościowe.

Starania Totalizatora Sportowego w obszarze etycznego biznesu w 2021 roku zostały docenione m.in. w formie uzyskanego tytułu Etycznej Firmy w konkursie Etyczna Firma 2021.

Każdy pracownik Totalizatora Sportowego ma możliwość zgłoszenia działań niezgodnych z Kodeksem Etyki poprzez system sygnalizowania nieprawidłowości Bezpieczny Adres. Zgłoszenia – mailowo lub poprzez formularz na stronie intranetowej – przyjmowane są przez całą dobę, również anonimowo. Każde jest dogłębnie badane i wyjaśniane.

Korzystając z Bezpiecznego Adresu, pracownicy są chronieni i mogą być pewni, że przekazane przez nich informacje nie trafią w niepowołane ręce. Nasz system sygnalizowania służy również do wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących właściwego postępowania w danej sytuacji służbowej. Korzystając z Bezpiecznego Adresu, osoby zatrudnione mogą także wyrazić opinię na temat pracy lub relacji z partnerami biznesowymi.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNOŚCIĄ

Na straży zgodności działania Totalizatora Sportowego z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, standardami i innymi tzw. obowiązkami compliance stoi kompleksowy system zarządzania zgodnością (CMS – Compliance Management System) opracowany zgodnie z najwyższymi standardami, w tym z międzynarodową normą według ISO 37301:2021 Compliance Management Systems — Requirements with Guidance for Use. Za koordynację prac systemu odpowiada Zespół Compliance i Audytu Wewnętrznego w Departamencie Prawnym i Compliance. Jego prace wspomagają tzw. partnerzy compliance, czyli osoby pełniące funkcję ambasadorów zarządzania zgodnością w swoich komórkach i jednostkach organizacyjnych.

Bardzo ważnym elementem zarządzania zgodnością w Totalizatorze Sportowym jest system zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalistów. Każdy pracownik spółki ma możliwość zgłoszenia swoich podejrzeń lub posiadanych informacji dotyczących działań niezgodnych z przepisami prawa, standardami etycznymi czy innymi regulacjami poprzez system zgłaszania naruszeń – Bezpieczny Adres. Zgłoszenia – mailowo lub poprzez specjalny formularz na stronie intranetowej – przyjmowane są przez całą dobę, również anonimowo. Każde jest dogłębnie badane i wyjaśniane.

Pracownicy zgłaszający naruszenia podlegają ochronie oraz mogą być pewni, że przekazane przez nich informacje nie trafią w niepowołane ręce. Nasz system sygnalizowania służy również pracownikom do wyjaśniania pytań lub wątpliwości dotyczących właściwego postępowania w danej sytuacji służbowej. Korzystający z Bezpiecznego Adresu mogą Wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego mają obowiązek zrealizowania dwóch szkoleń dotyczących programu etycznego oraz systemu zarządzania zgodnością. Uzupełniają one szkolenia wstępne dla nowych pracowników poświęcone etyce i compliance oraz inne inicjatywy szkoleniowe Zespołu ds. Compliance i Audytu W ewnętrznego. Szkolenia miały charakter interaktywny oraz były zakończone testem wiedzy, którego zaliczenie było warunkiem koniecznym.

Ponadto Zespół ds. Compliance i Audytu nieustannie wdraża dodatkowe inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe poświęcone określonym zagadnieniom compliance, a także szkolenia wyrazić swoje opinie i spostrzeżenia na temat organizacji i jej kultury. Dostęp do Bezpiecznego Adresu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy spółki.

Jednym z najważniejszych wyzwań realizowanych przez system zarządzania zgodnością jest troska o znajomość i świadomość zagadnień compliance i etyki wśród pracowników. Prowadzone są m.in. szkolenia dla pracowników oraz szeroko zakrojona komunikacja i inicjatywy dotyczące etyki i compliance. W każdym kwartale Zespół Compliance i Audytu Wewnętrznego opracowuje Biuletyn Compliance omawiający najważniejsze lub najciekawsze kwestie związane z compliance, audytem wewnętrznym i legislacją. Opracowany materiał przesyłany jest do pracowników i publikowany w intranecie.

Wszyscy pracownicy Totalizatora Sportowego mają obowiązek zrealizowania dwóch szkoleń dotyczących programu etycznego oraz systemu zarządzania zgodnością. Szkolenia te uzupełniają szkolenia wstępne dla nowych pracowników poświęcone etyce i compliance oraz inne inicjatywy szkoleniowe Zespołu ds. Compliance i Audytu W ewnętrznego.

Szkolenia miały charakter interaktywny oraz były zakończone testem wiedzy, którego zaliczenie było warunkiem koniecznym.

Ponadto Zespół ds. Compliance i Audytu nieustannie wdraża dodatkowe inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe poświęcone określonym zagadnieniom compliance, a także szkolenia dedykowane poszczególnym komórkom i jednostkom organizacyjnym, uwzględniające ich specyficzne potrzeby.

Działania Zespołu ds. Compliance i Audytu Wewnętrznego zostały docenione przez niezależnych ekspertów. W konkursie Compliance Awards 2021 otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Pomysł Compliance Roku.

Kontrola wewnętrzna

Nieodzownym elementem wspierania działalności Totalizatora Sportowego jest kontrola wewnętrzna wspomagająca najwyższe kierownictwo spółki w sprawowaniu nadzoru nad jej prawidłowym funkcjonowaniem, rozwojem oraz skutecznym prowadzeniem wszelkich działań biznesowych. Pracownicy wyspecjalizowanej komórki kontrolnej diagnozują potencjalne nieprawidłowości i wykrywają błędy oraz formułują wnioski odnoszące się do indywidualnych przypadków stwierdzonych w danej jednostce lub komórce organizacyjnej.

Działania korygująco-naprawcze będące efektem rekomendacji pokontrolnych przyczyniają się do poprawy funkcjonowania i osiągania wyznaczonych celów kontrolowanych jednostek i komórek organizacyjnych spółki.

Realizując nasze codzienne zadania, kontrolując różnorodne obszary działalności naszej spółki, dążymy wspólnie do stworzenia środowiska pracy, w którym nieprawidłowości zostaną wykryte, a zaistnienie ich w przyszłości – zminimalizowane.

Norbert Lodowski,Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej
Ilustracja - Norbert Lodowski

Zarządzanie ryzykiem

W Totalizatorze Sportowym wdrożyliśmy system zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem naszego biznesu, uwzględniający czynniki pozafinansowe. Podejmujemy działania mające na celu minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych dla spółki zdarzeń. Kluczowe obszary to:

Bezpieczeństwo Informacji

Ocena ryzyka stanowi podstawę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa informacji. Istotą oceny ryzyka jest zbadanie następstw biznesowych ewentualnej utraty dostępności, integralności lub poufności informacji oraz wpływu takiej utraty na działanie spółki, w tym realizację celów biznesowych.

Oceny kontekstu biznesowego takiego zdarzenia dokonuje się przez pryzmat m.in. następujących czynników:

 • jakość usług oferowanych przez spółkę,
 • wpływ na działanie spółki (a w szczególności na realizację celów),
 • wpływ na zaufanie i wizerunek,
 • zgodność z wymogami prawnymi,
 • konsekwencje finansowe.

Wpływ na biznes jest rozpatrywany w ujęciu skutków bezpośrednich, a także skutków pośrednich odnoszących się do całej działalności Totalizatora Sportowego.

Ilustracja - ryzyko

Technologia i Cyerbezpieczeństwo

Utrzymanie sprawności operacyjnej, w tym rozwiązań technologicznych, jest przedmiotem stałej dbałości spółki w zakresie kluczowych systemów gamingowych i korporacyjnych. Są one poddawane nieustannej ewaluacji i w miarę potrzeby dostosowywane do możliwości wystąpienia ryzyk. Stabilność platform internetowych służy wzmocnieniu satysfakcji użytkowników online. W związku z dynamicznym wzrostem liczby graczy online – na platformie lotto.pl oraz w Total Casino – Totalizator Sportowy udoskonala rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, które mają na celu ochronę ich danych wrażliwych. Monitorowanie tego obszaru i ocena ryzyka naruszenia jego zabezpieczeń są kluczowe dla dalszego rozwoju kanału internetowego, który musi legitymować się najwyższym stopniem bezpieczeństwa cyfrowego. W 2021 roku dbaliśmy również o zwiększenie świadomości pracowników co do zagrożeń w tej dziedzinie.

Regulacje

Możliwość wystąpienia zmian w przepisach prawa określających zakres i możliwości prowadzonej przez Totalizator Sportowy działalności jest stale brana pod uwagę w procesie zarządzania ryzykiem. W ograniczaniu tego zagrożenia pomagają rozwiązania z zakresu compliance oraz monitoring i staranne przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prowadzony jest stały monitoring finansowy w systemach wspierających usługi Totalizatora Sportowego pod kątem zgodności z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finasowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 roku. Dbamy o uczciwość i zgodność wykonywanych transakcji finansowych, aby zapewnić naszym klientom wiarygodne i rzetelne usługi, wolne od jakichkolwiek podejrzeń. Rozrywka dostarczana w postaci oferowanych gier może być dzięki temu na najwyższym poziomie.

Ochrona graczy

Utrzymanie standardów bezpiecznej rozrywki przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności produktów i usług to wyzwanie, przed którym nieustannie staje Totalizator Sportowy. W naszej działalności bezkompromisowo stawiamy na ochronę graczy: prowadzimy otwartą politykę informacyjną wobec ryzyka związanego z nadużywaniem oferowanej przez nas rozrywki, stosujemy właściwe oznakowanie produktów i usług, oferujemy mechanizmy pozwalające na ograniczenie problematycznych zachowań.

Satysfakcja graczy

Aspektem niezbędnym przy kontynuowaniu działalności Totalizatora Sportowego jest utrzymanie zainteresowania produktami spółki wśród pełnoletnich osób przebywających na terenie Polski. Stałe wzbogacanie oferty i wychodzenie naprzeciw potrzebom graczy, w zakresie produktowym i nie tylko, jest odpowiedzią przedsiębiorstwa na ryzyko wystąpienia spadku sprzedaży. To dzięki bogactwu naszej oferty klienci wciąż chętnie odwiedzają kolektury LOTTO, salony gier na automatach, a także korzystają z naszych platform internetowych i aplikacji mobilnych.

Ilustracja - klocki

Odpowiedzialne finanse

Wdrażane w firmie od lat działania - nowe kanały sprzedaży i produkty, zwiększona liczba lokalizacji oraz większe skupienie się na komforcie klientów – przyniosły w 2021 roku rekordowe wzrosty zarówno na poziomie sprzedaży, dopłat na fundusze celowe, jak i wpływów do budżetu. Skarb Państwa zyskał dzięki Totalizatorowi Sportowemu ponad 2,8 mld zł z tytułu dopłat oraz podatków. Ponad 1,155 mld zł z tej kwoty przekazanych zostało na wsparcie rozwoju polskiego sportu oraz kultury narodowej. Dla porównania w roku 2020 osiągnęliśmy wynik 1,048 mld zł.

Dynamika sprzedaży (bez dopłat)

MLD ZŁ
5,093
2018
9,893
2019
15,381
2020
26,270
2021
Ilustracja - praca
a. Bezpośrednia wartość ekonomiczna w roku20212020
A Przychody ogółem26 285 635 588,3415 406 865 474,67
- przychody ze sprzedaży gier liczbowych i loterii pieniężnych5 994 420 262,335 290 873 504,21
- przychody z pozostałych gier hazardowych20 258 334 991,4810 076 888 769,62
- przychody z pozostałej sprzedaży17 853 717,5813 227 520,73
- wynik na pozostałej działalności operacyjnej994 030,1717 774 920,21
- wynik na działalności finansowej14 032 5878 100 759,90
B Koszty operacyjne 1 015 654 174,69816 197 368,40
B Podatki i opłaty 1 512 213 432,891 196 242 145,74
B Koszty wygranych w grach liczbowych i loteriach pieniężnych3 470 995 735,653 084 052 791,61
B Koszty wygranych w pozostałych grach hazardowych19 468 656 504,849 681 292 517,19
B Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze438 960 955,98392 985 638,58
B Płatności na rzecz państwa (podatki)77 619 709,0044 420 953,00
b. WARTOŚĆ EKONOMICZNA ZATRZYMANA (A-B)301 535 075,29191 674 060,15
Inwestycje społeczne (darowizny i inwestycje na rzecz społeczeństwa)32 269 984,9238 432 544,30
Wpłata z zysku od jednostek Skarbu Państwa45 055 192,0027 654 207,00
Dywidendy na rzecz Skarbu Państwa35 000 000,0040 000 000,00
Odpis z zysku na Fundusz Dróg Samorządowych13 827 104,0020 115 525,00
Dopłata do gier liczbowych i loterii pieniężnych, w tym:1 215 969 089,001 103 297 700,00
Fundusz wspierania kultury fizycznej911 976 816,75827 473 275,00
Fundusz Promocji Kultury243 193 817,80220 659 540,00
Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego48 638 763,5644 131 908,00
Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych12 159 690,8911 032 977,00